Jesteś tutaj: Start / Bon Żłobkowy

Bon Żłobkowy

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

złotoryjski bon żłobkowy

Złotoryjscy rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, będą mogli ubiegać się o świadczenie pieniężne „Złotoryjski Bon Żłobkowy”.

Jest to nowa forma wsparcia finansowego na rzecz rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

Uchwała NR 0007.XXX.259.2021 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 maja 2021r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Złotoryjski Bon Żłobkowy” na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja – pobierz

Prowadzenie postępowań dotyczących „Złotoryjskiego Bonu Żłobkowego” realizowane będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi.

Szczegółowe zasady przyznawania bonu określa Zarządzenie Nr 0050.105.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie ustalenia trybu postępowania przy udzielaniu świadczenia pieniężnego „Złotoryjski Bon Żłobkowy” na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

Zarządzenie Nr 0050.135.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 9 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.105.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania przy udzielaniu świadczenia pieniężnego „Złotoryjski Bon Żłobkowy” na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja- pobierz

Zarządzenie Nr 0050.105.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie ustalenia trybu postępowania przy udzielaniu świadczenia pieniężnego „Złotoryjski Bon Żłobkowy” na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja- pobierz

Komu przysługuje Bon?

„Złotoryjski Bon Żłobkowy” przysługuje na dziecko od dnia objęcia go opieką w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna- do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, jednak nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

O przyznanie „Złotoryjskiego Bonu Żłobkowego” mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka, opiekunowie prawni dziecka oraz osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej w okresie korzystania przez dziecko z pobytu w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, które:

 • zamieszkują na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja;
 • rozliczają podatek dochodowy w Złotoryi;
 • są zatrudnione lub wykonują inną pracę zarobkową;
 • nie korzystają z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego lub rodzicielskiego,
 • zrezygnują z miejsca w Żłobku Miejskim w Złotoryi;
 • dziecko nie zostało przyjęte z powodu braku miejsc do Żłobka Miejskiego w Złotoryi;
 • mają podpisaną umowę o świadczenie opieki nad dzieckiem z podmiotem prowadzącym niepubliczny żłobek, klub dziecięcy lub z dziennym opiekunem;

WAŻNE!

Z bonu mogą skorzystać również niepracujący rodzice, pod warunkiem, że jeden lub oboje rodzice, opiekunowie dziecka kontynuują naukę w systemie dziennym, biorą udział w stażu, przygotowaniu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Z bonu mogą także skorzystać osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby, które nie są zatrudnione i nie wykonują pracy zarobkowej z powodu przebywania w areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

 

Komu świadczenie nie przysługuje?

Bonu nie otrzymają osoby, których dziecko zostało objęte opieką w Żłobku Miejskim w Złotoryi lub umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Nie otrzymają go także osoby, które nie sprawują faktycznej opieki nad dzieckiem.

 

Na jaki okres przyznawany  jest „Złotoryjski Bon Żłobkowy”?

„Złotoryjski Bon Żłobkowy” przyznawany jest na rok szkolny,  czyli od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego, pod warunkiem, że umowa o świadczenia opieki zawarta jest na cały rok szkolny. W sytuacji, kiedy umowa zawarta jest na okres krótszy niż do końca roku szkolnego, prawo do świadczenia ustala się na okres, na jaki została zawarta umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem z podmiotem prowadzącym niepubliczny żłobek, klubem dziecięcym lub z dziennym opiekunem.

 

W jakiej wysokości wypłacany będzie „Złotoryjski Bon Żłobkowy”?

Wysokość świadczenia wynosi 300 zł miesięcznie na każde dziecko, nie więcej jednak niż koszt sprawowania opieki nad dzieckiem wynikający z umowy o świadczenia opieki nad dzieckiem. Świadczenia przysługuje również za czas usprawiedliwionej nieobecności dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

 

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Wnioski o „Złotoryjski Bon Żłobkowy” przyjmowane będą od 1 lipca.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów można składać:

 • do skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, przy ul. B. Chrobrego 1;
 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi;
 • za pośrednictwem poczty, wysyłając je na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  B. Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja

 

WAŻNE: w przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem urzędu pocztowego liczy się data doręczenia wniosku do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.

 

Szczegółowych informacji udziela Sylwia Chińska-Starszy Inspektor ds. Świadczeń, pod nr telefonu: 76 87 83 429

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane w części III wniosku, odpowiednio

do indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wraz z załącznikami tj. zaświadczeniem ze Żłobka Miejskiego w Złotoryi o nieprzyjęciu dziecka z powodu braku miejsc wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na skreślenie dziecka z listy oczekujących na miejsce w Żłobku Miejskim w Złotoryi oraz oświadczeniem o miejscu zamieszkania i sprawowaniu faktycznej opieki nad dzieckiem.

W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2021/2022, złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi nie później niż do 30 września 2021r.

Przyznanie, wstrzymanie lub odmowa przyznania świadczenia odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, dla której tryb postępowania reguluje ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia:2021-06-24
Data publikacji:2021-06-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Marzec
Liczba odwiedzin:2866