Jesteś tutaj: Start / RODO

RODO

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi

W związku z realizacją wymogów art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy poniżej o zasadach przetwarzania danych osobowych.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi (MOPS).

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem Danych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres: ul. Bolesława Chrobrego 1,
tel. 76/8783429, fax: 76/8783265, email: mops@zlotoryja.pl.

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Ewą Siwik:

·         poprzez adres e-mail: iod@zlotoryja.pl;

·         telefonicznie: 76-8779-100

·         pisemnie na adres administratora:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych przy Urzędzie Miejskim w Złotoryi - pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
  i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Przykładamy szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności, będą one udostępniane innym podmiotom jedynie w następujących przypadkach:

·         jeżeli obowiązek ich udostępnienia wynika z przepisów prawa.

Dane będą również ujawniane podmiotom zapewniającym obsługę techniczną i administracyjną MOPS oraz podmiotom realizującym świadczenia (są to tak zwane podmioty przetwarzające). W każdym z tych przypadków, podmiot przetwarzający może przetwarzać dane jedynie na polecenie MOPS a jego obowiązki są ściśle określone w zawartej umowie. Przed zawarciem umowy, MOPS sprawdza, czy podmiot przetwarzający daje gwarancje ochrony Państwa interesów.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

MOPS może przechowywać dane klientów ośrodka przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których ich dane są przetwarzane, a dla celów archiwalnych przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, zgodnie z obowiązującą w jednostce instrukcją kancelaryjną.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

·         prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
(art. 15 RODO);

·         prawo do żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

·         MOPS ma obowiązek przechowywać dane dotyczące przyznanej pomocy oraz wypłacanych świadczeń przez okres wynikający z przepisów prawa i w tym okresie strona nie może żądać usunięcia swoich danych przez ośrodek (art. 17 ust. 3 lit. d) RODO); 

·         prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

·         sprzeciw w zakresie przetwarzanych danych osobowych - zgodnie z art. 21 RODO - może być zgłoszony wówczas, gdy przetwarzanie danych przez administratora dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, czyli na podstawie innych przesłanek niż realizacja prawnych obowiązków administratora. Prawo do sprzeciwu w przypadku postępowań prowadzonych przez MOPS nie znajduje normatywnego umocowania.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

 Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

 

Ochrona Państwa danych osobowych to jeden z najważniejszych aspektów naszej pracy.

Poniżej przekazujemy ogólne wyjaśnienia dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi oraz informacje o przysługujących Państwu prawach

Pełna nazwa RODO?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1).

Jaki jest cel RODO?

RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej, dbając o bezpieczeństwo danych osobowych i ochronę prawa do prywatności.

SŁOWNICZEK POJĘĆ

Administrator:

To osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) z siedzibą w Złotoryi.

 Dane osobowe:

To informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną (zwaną też „osobą, której dane dotyczą”). Będą to w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer konta bankowego, NIP, PESEL, informacje o rodzinie, imiona dzieci, itp.

 Przetwarzanie danych osobowych:

To działania dotyczące danych osobowych. Mogą one odbywać się automatycznie lub ręcznie. O przetwarzaniu mówimy wtedy, gdy dane: zbieramy, utrwalamy, organizujemy, porządkujemy, przechowujemy, adaptujemy lub modyfikujemy, pobieramy, przeglądamy, wykorzystujemy, ujawniamy (np. przesyłając), rozpowszechniamy, udostępniamy, dopasowujemy lub łączymy, ograniczamy, usuwamy lub niszczymy.

Podmiot przetwarzający:

To osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Profilowanie:

To sposób zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które wykorzystuje dane osobowe po to, aby ocenić, czy klient posiada pewne cechy. MOPS nie stosuje profilowania.

Automatyczne podejmowanie decyzji:

To podejmowanie decyzji bez udziału człowieka, w oparciu o modele i algorytmy, tworzone w systemach informatycznych. MOPS nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji.

 Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości:

Przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe.

Zasada minimalizacji i adekwatności danych:

Przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel.

Zasada prawidłowości danych:

Dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego możemy, co jakiś czas prosić osoby, których dane przetwarzamy, o to, by sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. Prosimy ich też o to, by osoby, których dane dotyczą informowały nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres, itp.).

Zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych:

Dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa).

Zasada integralności i poufności danych:

Zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Zasada rozliczalności:

Jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych w fazie projektowania (np. nowego zadania, projektu) oraz zapewniamy domyślną ochronę danych osobowych.

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane przetwarzamy przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stosujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy osiągniemy cel przetwarzania, usuwamy dane (ich odzyskanie jest wówczas niemożliwe). Wyjątkiem są sytuacje, gdy musimy przechowywać dane z powodu odrębnych przepisów (np. aby realizować zadania związane zasobem archiwalnym).

Zasady postępowania przy naruszeniach ochrony danych:

O naruszeniu ochrony danych osobowych mówimy wtedy, gdy administrator przypadkowo lub niezgodnie z prawem zniszczy, utraci, zmodyfikuje, ujawni lub udostępni dane osobowe.

Kogo i kiedy poinformujemy, gdyby w naszej jednostce doszło do naruszenia?

·       Organ nadzorczy – jeśli ocenimy, że mogło – z prawdopo-dobieństwem większym niż niskie – dojść do naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – niezwłocznie, w miarę możliwości technicznych, nie później niż w terminie 72 godzin;

·       Osobę, której dane dotyczą – jeśli ryzyko naruszenia praw i wolności oszacowaliśmy, jako wysokie – niezwłocznie (gdyby przekazanie bezpośredniej informacji było bardzo trudne, MOPS wyda publiczny komunikat.

Jak można skarżyć się na ochronę swoich danych osobowych?

Jeśli osoba, której dane dotyczą podejrzewa, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych w MOPS:

Wyznaczyliśmy Panią Ewę Siwik na Inspektora Ochrony Danych, który odpowiadać będzie za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych w MOPS.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

 • e-mailowo: iod@zlotoryja.pl.,
 • pocztą na adres: Inspektor Ochrony Danych przy Urzędzie Miejskim w Złotoryi, Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - dodatek osłonowy

 

Na podstawie art. 13 udt. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, tzw. „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi z siedzibą pod adresem: 59-500 Złotoryja, ul. Bolesława Chrobrego 1, e-mail: mops@zlotoryja.pl.
 2. W celu prawidłowego przetwarzania danych został powołany Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@zlotoryja.pl.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu ustalenia prawa do dodatku osłonowego, ustalenia jego wysokości i wypłacenia na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, e RODO - tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Wnioskowanie o dodatek osłonowy jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku ubiegania się o dodatek. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu raz przez okres wymagany kategorią archiwalną B10 tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Pani/Pana sprawy.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być m.in.: operator pocztowy, bank, podmiot świadczący dla Administratora usługi prawne oraz organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem.
 7. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych;- w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych- w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów.
 9. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-27
Data publikacji:2019-08-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3187