Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Narodowe czytanie

Przejdź do - Narodowe czytanie

7 września 2018r.

Członkowie Klubu Seniora wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy zainicjowali udział w akcji Narodowe Czytanie „ Przedwiośnia” S. Żeromskiego w zakątku dla seniora.

17 września 2018
Czytaj więcej o: Narodowe czytanie

Próby układu choreograficznego

Przejdź do - Próby układu choreograficznego

10 września 2018 r.

Ćwiczyliśmy nasz układ choreograficzny „Babuszki” przygotowywany na Dni Seniora.  

17 września 2018
Czytaj więcej o: Próby układu choreograficznego

Zajęcia komputerowe

Przejdź do - Zajęcia komputerowe

12 września 2018 r.

Rozpoczęto cykl środowych spotkań z informatyką „Komputer nie jest taki straszny”.

17 września 2018
Czytaj więcej o: Zajęcia komputerowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko: Pracownik socjalny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika  na stanowisko:
Pracownik socjalny.
Umowa na czas określony ( na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)

Wymogi formalne osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

Wykształcenie i staż pracy:
a) wyższe – zgodne z art.116 ustawy o pomocy społecznej z dnia 8 sierpnia 2018 r.
( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1508) lub zgodne z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej  z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U.  Nr 48, poz.320) lub
b) spełniają  warunki  art.156 ust.1,1a,3,3a,4 i 5  ustaw o pomocy społecznej z dnia 8 sierpnia 2018 r.( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1508 )
Staż pracy: nie wymagany

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań pracownika socjalnego  należy w szczególności:

 1. Świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów
  środowiskowych,
 2. Dokonywanie analizy i  oceny zjawisk,  które powodują zapotrzebowanie na świadczenia
  z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. Praca   w   zakresie   pomocy   społecznej   w  systemie  informatycznym   wprowadzonym
  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
 4. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im
  świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 5. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
  osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące
  przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań,
 6. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa
  dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe
  instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie
  w uzyskiwaniu pomocy,
 7. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 8. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych
  w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 9. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania
  patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 10. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia oraz inspirowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową.
 11. Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny.

W sprawie powyższej oferty prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny do tut. Ośrodka.
 (76) 87 83 429( wew. 3 - inspektor ds. kadr i płac)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Pawlus

13 września 2018
Czytaj więcej o: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko: Pracownik socjalny.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko: Asystent rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko:
Asystent rodziny

Wymogi formalne osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

Wykształcenie:
(Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. art.1 pkt 1
t. j. Dz. U. 2018 poz.998 z późn.zm.)

 1. wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
 2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub,
 3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodzina, a także udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną ,
 4. umiejętności: interpersonalne, organizacyjne, posługiwania się informacjami i komunikowania się, motywowania i rozwiązywania konfliktów, empatii i asertywności, wysokie poczucie odpowiedzialności za własne decyzje, korzystanie z regulacji prawnych w zakresie wsparcia rodziny, pomocy społecznej i ustaw pokrewnych,
 5. dobra znajomość obsługi komputera.

 Staż pracy: 

- wykształcenie wyższe – 2 lata stażu 

lub wykształcenie średnie – 5 lat stażu

Dodatkowe niezbędne wymagania:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona.
 5. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomoc y rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności opiekuńczo - wychowawczych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t. j. Dz. U. 2015  poz. 1390 ) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Oferujemy:

 1. ciekawą pracę dającą możliwości rozwoju zawodowego,
 2. możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia,
 3. zatrudnienie na umowę na czas nieokreślony, poprzedzoną umowami na okres próbny i czas określony,
 4. praca w zadaniowym systemie czasu pracy.

  Forma kontaktu 

Kontakt osobisty lub telefoniczny (76) 87 83 429 (wew. 3-inspektor ds. kadr i płac)


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Pawlus

13 września 2018
Czytaj więcej o: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko: Asystent rodziny

BUDZIK KREATYWNOŚCI

Informacja dotycząca wniosków składanych elektronicznie

Informacja dotycząca jakie sprawy można załatwić drogą elektroniczną przez portal Empatia oraz przez jakie Banki można składać wnioski 500+ i świadczenie Dobry Start.

7 września 2018
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca wniosków składanych elektronicznie

KOMUNIKAT

SEKCJA ŚWIEDCZEŃ RODZINNYCH
przyjmuje interesantów w godzinach:

poniedziałek, czwartek, piątek - 7:30 - 13:00
wtorek - 8:00 - 16:00

środa - dzień pracy wewnętrznej, w tym
dniu klienci nie będą przyjmowani

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Pawlus

4 września 2018
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

ŚRODOWISKOWE CZYTANIE

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH  I KURATORÓW DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO  UBEZWŁASNOWOLNIONYCH.
 
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Złotoryi  przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. 

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje Sąd. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. 


Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:
posiadanie obywatelstwa polskiego, 
pełna zdolność do czynności prawnych, 
korzystanie z pełni praw publicznych, 
stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
niepozbawienie władzy rodzicielskiej, 
nieposzlakowana opinia, 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora.
 
UWAGA!
Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.
 
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych lub kuratorów przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
59-500 Złotoryja, ul. B. Chrobrego 1
W zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Kandydat na opiekuna prawnego” lub „Kandydat na kuratora”
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY WSTĘPNEJ PRZED UMIESZCZENIEM NA LIŚCIE.
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI WYSTOSUJE PISEMNĄ INFORMACJĘ O UMIESZCZENIU NA LIŚCIE KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PRAWNEGO LUB KURATORA.

Do pobrania odpowiedni druk oświadczenia
22 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych