Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w  Złotoryi  informuje, że 23 marca 2018r. (tj. piątek) w godz. od 15.30 do 16.30 przy ul. Broniewskiego 24a - Parafia św. Józefa Robotnika w Złotoryi (przy bocznym wejściu do Kościoła) prowadzić będzie dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020.  Aby otrzymać w/w pomoc należy spełnić kryterium dochodowe tj. do 1028 zł na osobę w rodzinie, do 1268 zł na osobę samotnie gospodarującą.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 w godz. od 8:00 do 11:00 (pok. nr 20).

21 marca 2018
Czytaj więcej o: Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko: Pracownik socjalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika  na stanowisko: Pracownik socjalny. Umowa na czas określony na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika .

Wymogi formalne osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

Wykształcenie i staż pracy:
a) wyższe –   zgodne z  art.116 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.( Dz. U. z 2017 r. poz.1769 )  lub  zgodne  z  art.5 ustawy  o zmianie ustawy o pomocy społecznej z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U.  Nr 48, poz.320)
lub
b) spełniają  warunki art.156 ust.1,1a,3,4 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.( Dz. U. z 2017 r. poz.1769 )

Staż pracy: nie wymagany

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań pracownika socjalnego  należy w szczególności:

1. Świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
3. Praca w zakresie pomocy społecznej w systemie informatycznym wprowadzonym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
4. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
5. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań,
6. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
7. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
8. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
9. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa, 10.Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia oraz inspirowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową.
11.Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny.

Oferowane wynagrodzenie około 2400 zł brutto miesięcznie.

W sprawie powyższej oferty prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny do tut. Ośrodka.

19 marca 2018
Czytaj więcej o: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika na stanowisko: Pracownik socjalny

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w  Złotoryi  informuje, że 12 marca 2018r. (tj. poniedziałek) w godz. od 9.00 do 11.00  w Złotoryi przy ul. Fryderyka Chopina 1a - Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny prowadzić będzie dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020. Aby otrzymać w/w pomoc należy spełnić kryterium dochodowe tj. do 1028 zł na osobę w rodzinie, do 1268 zł na osobę samotnie gospodarującą.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 w godz. od 8:00 do 11:00 (pok. nr 20).

9 marca 2018
Czytaj więcej o: Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w  Złotoryi  informuje, że 13 marca 2018r. (tj. wtorek) w godz. od 8.00 do 11.00  w Złotoryi przy ul. Klasztorna 18 - Parafia św. Jadwigi w  Złotoryi prowadzić będzie dystrybucję żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa 2014-2020. Aby otrzymać w/w pomoc należy spełnić kryterium dochodowe tj. do 1028 zł na osobę w rodzinie, do 1268 zł na osobę samotnie gospodarującą.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 w godz. od 8:00 do 11:00 (pok. nr 20).

7 marca 2018
Czytaj więcej o: Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

AMBITNA MŁODZIEŻ

Spotkanie informacyjne na temat wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – dostęp do wysokiej jakości usług asystenckich i opiekuńczych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Jeleniej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne, którego celem jest przedstawienie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami poprzez działania aktywizujące, asystenckie i opiekuńcze. Dodatkowo w ramach spotkania przedstawione zostaną działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.

Do udziału zapraszamy:

  • osoby bierne zawodowo, jako potencjalnych kandydatów na opiekunów/asystentów osób z niepełnosprawnościami;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • opiekunów  faktycznych (tj. członków  rodzin) osób z niepełnosprawnością/ niesamodzielnych.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2018 r. w Jeleniej Górze w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (Plac Ratuszowy 32/32a).

Program spotkania:

  • założenia i warunki przystąpienia do projektu realizowanego na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w ramach Działania 9.2 Usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi świadczone w społeczności lokalnej RPO WD 2014-2020, którego celem jest m.in. przeszkolenie osób chcących pełnić rolę asystenta lub opiekuna osoby niesamodzielnej,
  • działania społeczne, prawne i aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami;

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do 13 marca 2018 r. zgłoszenia na adres pife.jeleniagora@dolnyslask.pl  z podaniem imienia i nazwiska osoby uczestniczącej w spotkaniu. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 75 764 94 66; 75 75 249 42.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania. Sala, w której odbędzie się spotkanie, jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Organizator spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Pl. Ratuszowy 32/32a, 58 –500 Jelenia Góra
tel. 75/75 24 944, 75/76 49 466

6 marca 2018
Czytaj więcej o: Spotkanie informacyjne na temat wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – dostęp do wysokiej jakości usług asystenckich i opiekuńczych

WARSZTATY ,,WIELKANOCNE TRADYCJE”

RAJD PIESZY ,,W POSZUKIWANIU WIOSNY”

Wykaz placówek pomocy na Dolnym Śląsku

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak przekazuje ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o mrozach. Jednocześnie apeluje do mieszkańców Dolnego Śląska o zachowanie ostrożności oraz reagowanie i pomoc osobom potrzebującym.

Niska temperatura stanowi zagrożenie dla osób dotkniętych problemem bezdomności. Zdarza się jednak, że ofiarami są także osoby starsze, mieszkające samotnie, czy chore, ale również osoby, które zasnęły na dworze będąc pod wpływem alkoholu. Często ich życie zależy od naszej reakcji. Od tego, czy wybierzemy numer alarmowy i powiadomimy odpowiednie służby o osobach potrzebujących pomocy. Nie bądźmy obojętni! Nie bójmy się dzwonić!

CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA O PLACÓWKACH POMOCY 800 166 079

W załączniku informator o jadłodajniach, schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych i najuboższych w województwie dolnośląskim.

 


Załączniki:

- Informator ZIMA 2017/2018

26 lutego 2018
Czytaj więcej o: Wykaz placówek pomocy na Dolnym Śląsku

Kurs języka angielskiego / „Spotkanie z poezją”

Przejdź do - Kurs języka angielskiego / „Spotkanie z poezją”

21 lutego 2018 r.
Rozpoczęto kurs języka angielskiego - "Język angielski dla osób starszych i o niskich kwalifikacjach - mieszkańców powiatu o wysokiej stopie  bezrobocia Dolnego Śląska". 
Kurs prowadzi Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I  Kraków, ul. Kujawska 3A/2.

23 lutego 2818 r.
„Spotkanie z poezją”
W Klubie Seniora odbyło się spotkanie poświęcone twórczości Pani Jadwigi Szpaczyńskiej.  Spotkanie odbyło się w szczególnej atmosferze z udziałem rodziny autorki. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wybrane na ten dzień wiersze o: miłości, rozpaczy, pomocy bliźniemu z „łezką w oku”  czytali seniorzy i zaproszeni goście. 
Dziś Pani Jadwigi nie ma wśród nas, ale pozostawiła po sobie niepoliczone stosy wierszy, które będziemy wykorzystywać podczas organizowanych przez Klub Seniora imprez.

26 lutego 2018
Czytaj więcej o: Kurs języka angielskiego / „Spotkanie z poezją”