Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

KOMUNIKAT

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi pilnie poszukuje łóżka rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej.
Nasz podopieczny jest osobą samotną i znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej.
Prosimy o kontakt w w/w sprawie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi, codziennie
w godz. 7:30-15:30 pod nr  telefonu 76 878 34 29 / wew. 3 lub wew. 6 /

13 września 2019
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

„Środowiskowe czytanie”

Przejdź do - „Środowiskowe czytanie”

Jak co roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi przyłączył się do akcji społecznej - „Narodowe Czytanie”, które propaguje znajomość literatury polskiej. W spotkaniu wzięli również udział uczestnicy Klubu Seniora w Złotoryi. Spośród ośmiu zaproponowanych nowel przez Parę Prezydencką przytoczone zostały fragmenty trzech: „Dobra Pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej oraz „Katarynka” Bolesława Prusa. Uczestnicy spotkania mieli również za zadanie rozwiązać krzyżówkę związaną z czytanymi nowelami. Podsumowaniem spotkania były słowa prezydenta, który zaznaczył, że nowele uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. 

9 września 2019
Czytaj więcej o: „Środowiskowe czytanie”

BUDZIK KREATYWNOŚCI

"ŚRODOWISKOWE CZYTANIE"

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH  I KURATORÓW DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO  UBEZWŁASNOWOLNIONYCH.
 
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Złotoryi  przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. 

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje Sąd. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. 


Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:
posiadanie obywatelstwa polskiego, 
pełna zdolność do czynności prawnych, 
korzystanie z pełni praw publicznych, 
stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
niepozbawienie władzy rodzicielskiej, 
nieposzlakowana opinia, 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora.
 
UWAGA!
Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.
 
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych lub kuratorów przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
59-500 Złotoryja, ul. B. Chrobrego 1
W zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Kandydat na opiekuna prawnego” lub „Kandydat na kuratora”
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY WSTĘPNEJ PRZED UMIESZCZENIEM NA LIŚCIE.
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI WYSTOSUJE PISEMNĄ INFORMACJĘ O UMIESZCZENIU NA LIŚCIE KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PRAWNEGO LUB KURATORA.

Do pobrania odpowiedni druk oświadczenia
22 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

Termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkol. 2019/2020

Komunikat

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że:  wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. B.Chrobrego 1 w terminie od 1 września 2019r. do dnia  15 września 2019r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2019r. Złożenie wniosku po tych terminach wymaga zamieszczenia w treści wniosku uzasadnienia.

 

Wniosek o zasiłek szkolny składa się również w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1  w dniach roboczych:  wtorek  w godz. 8.00 – 16.00, w pozostałe dni od 7.30 – 15.30  w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym I p. pok.  Nr 10.

Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie : 76 8783 429 wew. 9

 

21 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkol. 2019/2020

SIERPIEŃ Z SNIORAMI

Przejdź do - SIERPIEŃ Z SNIORAMI

Komunikat w sprawie realizacji przez Międzynarodową Fundację Reaxum projektu pn. "GraduatON" współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

„Z WIZYTĄ WE WROCŁAWIU”

Przejdź do - „Z WIZYTĄ WE WROCŁAWIU”

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim na terenie Powiatu Złotoryjskiego

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2019 roku

24 lipca 2019
Czytaj więcej o: Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim na terenie Powiatu Złotoryjskiego