Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Najnowsze aktualności

21 LISTOPADA DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Przejdź do - 21 LISTOPADA DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Otrzymaliśmy życzenia

21 listopada 2019
Czytaj więcej o: 21 LISTOPADA DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

IV Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej

Przejdź do - IV Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej

   15 listopada już po raz IV na scenie Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji odbył się Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej "Uskrzydleni Sztuką", którego organizatorami byliśmy my. Sala widowiskowa wypełniona była po brzegi. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Iwona Pawlus - dyrektor MOPS w Złotoryi oraz Robert Pawłowski - Burmistrz Miasta Złotoryja wraz z Pawłem Kuligiem - Zastępcą Burmistrza Miasta.
           

18 listopada 2019
Czytaj więcej o: IV Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej

Mieszkanie pod ochroną jeszcze w tym roku

Przejdź do - Mieszkanie pod ochroną jeszcze w tym roku

W Złotoryi powstaje pierwsze mieszkanie chronione dla osób niepełnosprawnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykorzystuje przy adaptacji lokalu środki rządowe. Chce stworzyć bezpieczny azyl dla tych, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem w swoim miejscu zamieszkania. Pierwsi lokatorzy trafią tu najwcześniej na początku przyszłego roku.

18 listopada 2019
Czytaj więcej o: Mieszkanie pod ochroną jeszcze w tym roku

Projekt dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy

Przejdź do - Projekt dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także dla osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywałaby się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Ustroniu. Możliwy jest do wyboru pobyt stacjonarny lub dla osób mieszkających w pobliżu, codzienne dojazdy na zajęcia w Ośrodku. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowy (ok. 3-9 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.  

13 listopada 2019
Czytaj więcej o: Projekt dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH  I KURATORÓW DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO  UBEZWŁASNOWOLNIONYCH.
 
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Złotoryi  przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. 

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje Sąd. Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej. 


Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:
posiadanie obywatelstwa polskiego, 
pełna zdolność do czynności prawnych, 
korzystanie z pełni praw publicznych, 
stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
niepozbawienie władzy rodzicielskiej, 
nieposzlakowana opinia, 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora.
 
UWAGA!
Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.
 
Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych lub kuratorów przyjmowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem poczty:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
59-500 Złotoryja, ul. B. Chrobrego 1
W zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Kandydat na opiekuna prawnego” lub „Kandydat na kuratora”
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ROZMOWY WSTĘPNEJ PRZED UMIESZCZENIEM NA LIŚCIE.
 
DYREKTOR MOPS W ZŁOTORYI WYSTOSUJE PISEMNĄ INFORMACJĘ O UMIESZCZENIU NA LIŚCIE KANDYDATÓW NA OPIEKUNA PRAWNEGO LUB KURATORA.

Do pobrania odpowiedni druk oświadczenia
7 listopada 2019
Czytaj więcej o: Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

II Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Przejdź do - II Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

   II Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów z okazji Dnia Seniora mamy już za sobą. 24 października 2019 r. w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji, Seniorzy z terenu miasta i okolic, świętowali: jedni prezentując swoje talenty, inni dobrze się bawiąc. Organizatorzy spotkania: Urząd Miejski w Złotoryi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi – Klub Seniora, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji - na czele z p. Pawłem Kuligiem z-ca Burmistrza Miasta Złotoryja w towarzystwie zaproszonych gości i przedstawicieli instytucji miejskich zrzeszających seniorów, składali serdeczne życzenia wszystkim zebranym w centrum Złotoryi - „Pod Zielonym Grzybkiem”. W tym miejscu zebrali się uczestnicy spotkania, aby w barwnym korowodzie,  po odśpiewaniu sto lat, udać się  do ZOKiR, jednocześnie zachęcając przechodniów do wspólnej zabawy. I tak dotarliśmy do ośrodka kultury na salę widowiskową, prosto na scenę. Pan Paweł Kulig z pięknym bukietem kwiatów, w asyście gości, rozpoczął II Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów z okazji Dnia Seniora.

29 października 2019
Czytaj więcej o: II Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Życzenia


Z okazji Europejskiego Dnia Seniora składamy serdeczne życzenia, aby każdy następny rok przynosił wszystko to, co w życiu najpiękniejsze, zdrowia, szczęścia, miłości, niewyczerpanych pokładów wiary
i spełnienia marzeń.

21 października 2019
Czytaj więcej o: Życzenia

Oferta pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi poszukuje pracownika  na stanowisko:
Pracownik socjalny.
Umowa na czas określony ( na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika)

Wymogi formalne osoby ubiegającej się o zatrudnienie:

Wykształcenie i staż pracy:
a) wyższe – zgodne z art.116 ustawy o pomocy społecznej z dnia 5 lipca 2019 r. ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1507) lub zgodne z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U.  Nr 48, poz.320)
lub
b) spełniają warunki art.156 ust.1,1a,3,3a,4 i 5 ustaw o pomocy społecznej z dnia 5 lipca 2019 r.( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1507 )
Staż pracy: nie wymagany

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań pracownika socjalnego  należy w szczególności:

 1. Świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
 2. Dokonywanie analizy  i  oceny zjawisk,  które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 3. Praca w zakresie pomocy społecznej w systemie informatycznym wprowadzonym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
 4. Udzielanie osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy.
 5. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji zadań,
 6. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
 7. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 8. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
 9. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 10. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia oraz inspirowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową.
 11. Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny.

W sprawie powyższej oferty prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny do tut. Ośrodka.
 (76) 87 83 429( wew. 3 - inspektor ds. kadr i płac)

21 października 2019
Czytaj więcej o: Oferta pracy

II Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

Działania Klubu Seniora na przełomie września – października 2019 r.

Przejdź do - Działania Klubu Seniora na przełomie września – października 2019 r.

Remont w Klubie Seniora jeszcze trwa, ale cieszymy się bardzo, bo widać efekty pracy grupy budowlanej. Mimo prowadzonego remontu naszej siedziby aktywni seniorzy uczestniczyli w różnych wydarzeniach:

 • czytaliśmy wiersze Herberta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi,
 • w ramach realizacji projektu pn. Koło Gospodyń Miejskich, nasi seniorzy uczestniczyli w zajęciach kulinarnych, które odbywały się w świetlicy parafialnej,
 • uczestniczyli w spotkaniu - Narodowe czytanie w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
 • „Smaki lata” w zakątku seniora - spotkanie z solenizantem,
 • „Dzień bez samochodu” Finał Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w złotoryjskim Rynku – zaprezentowano utwory muzyczne, oglądano program sceniczny przygotowany przez Urząd Miejski i ZOKiR,
 • cykliczne spotkania z muzyką (wtorki, piątki) w MOPS,
 • zajęcia krawieckie, na których przygotowywano stroje dla seniorek,
 • przygotowania do II Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów,
 • wyjazd do Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Bolesławcu na spotkanie z okazji Dnia Seniora,
 • spotkanie z przedstawicielami ZUS w sprawie przepisów dotyczących świadczenia uzupełniającego.
14 października 2019
Czytaj więcej o: Działania Klubu Seniora na przełomie września – października 2019 r.